شنبه ٢٥ ارديبهشت ١٤٠٠ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معاونت آموزشي پژوهشی > آموزش > دفتر توسعه آموزش 
 
 

مرکز توسعه و مطالعه آموزش

 

مسئول واحد: سرکار خانم دکتر صدیقه سادات نعیمی

ارتقای کیفیت ارزیابی دانشجو :

الف. تشكيل  مرکز توسعه

  • تشكيل مراکز توسعه آمـوزش علوم پزشكي در كليه دانشكده هـا و بيمارستان هاي آمـوزشي (بر حسب نياز و ضرورت) توصيه مي شود.

 

  •  متناسب با پتانسيل دانشكده ها از نظر تعداد اعضاء هيأت علمي، تنوع رشته و مقاطع تحصيلي، تعداد دانشجو و غيره ساختار تشكيلاتي تدوين مي گردد.

 

  • بستر سازي و مهيا نمودن شرايط براي تشكيل دفاتر به عهده مديريت واحد آموزش دانشكده (رئيس و معاونين آموزشي)، رئيس بيمارستان و با همكاري مركز مطالعات و توسعه مي‌باشد.

 

  • كسب توفيق در انجام وظايف محوله و پويايي فعاليت‌ها، تغييرات ساختاري را به همراه خواهد داشت.

 

ب- عمده فعالیت مرکز توسعه اموزش شامل موارد زیر است:

1- سامان‌دهی برنامه‌های درسی و پیگیری تدوین Course plan,Lesson plan,Study guide,Log book 

2- پیگیری امور مربوط به ارتقاء توانمندی اعضای هیات علمی در امر پژوهش‌های مرتبط با آموزش

3- پیگیری و نظارت بر فرایند ارزشیابی و حسن اجرای آن

4- امور مربوط به ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان

5- پیگیری امور مربوط به نیاز سنجی، هماهنگی در برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی جهت توانمندسازی اعضاء هیات علمی

6- پیگیری امور مربوط به ارتقاء توانمندی اعضای هیات علمی در امر پژوهش‌های مرتبط با آموزش  

 

از سال 1389 تا به حال هر سال دانشکده علوم توانبخشی دارای فرایندهای آموزشی مطرح در سطح دانشگاهی یا کشوری(1390) بوده است  که در اینجا قابل دسترس می‌باشد.

تا به حال حداقل 5 سری کارگاه تدوین طرح درس، روش تدریس، ارزشیابی دانشجو و دیگر کارگاههای مرتبط مانند اخلاق حرفه‌ای را برای اعضای گروههای آموزشی دانشکده و دیگر دانشکده‌ها برگزار کرده است.

مدیر مرکز توسعه در تدوین و نگارش بسته‌های آموزشی مرتبط با ارتقائ کیفیت تدریس اساتید با مرکز توسعه دانشگاه همفکری فعال داشته است.

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir