شنبه ٠٢ مرداد ١٤٠٠ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معاونت آموزشي پژوهشی > آموزش > کوریکولومهای بازنگری شده 
 
 

 

گروه فیزیوتراپی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

 

گروه شنوایی شناسی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

 

گروه بینایی سنجی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

 

گروه کاردرمانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

 

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir