دوشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٧ - 
 

تخصص های موجود در بیمارستان

فوق تخصص قلب

داخلی

عفونی

جراحی عمومی

زنان

بیهوشی

اورولوژی

گوش،حلق وبینی

ارتوپدی

مغز واعصاب

اعصاب وروان

پوست

انکولوژی

 

عنوان

تعداد

پزشک فوق تخصص

1

پزشک متخصص

29

پزشک عمومی

10

پرسنل پرستاری

87

پرسنل پاراکلینیک

27

پرسنل پشتیبانی وخدمات

60