سه شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٠ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > سوالات متداول 
 
 

1- طبق استانداردهاي حسابداري ايران ، يكي از مباني تهيه صورت هاي مالي ، مبناي تعهدي است .با ذكر يك مثال در مورد نحوه برخورد با " هزينه هاي تحقق يافته پرداخت نشده در پايان سال "  ، ضمن تشريح موضوع فوق ، بگوئيد مبناي مذكور در كداميك از صورتهاي مالي اساسي كاربرد ندارد .

 در مبناي تعهدي معاملات و ساير رويدادها در زمان وقوع ( و نه در زمان دريافت و پرداخت وجه نقد ) شناسايي و در اسناد و مدارك حسابداري ثبت و در صورتهاي مالي دوره هاي مربوط انعكاس مي يابند . بسياري از هزينه ها بر مبناي رابطه مستقيم مخارج تحمل شده با درآمد هاي تحصيل شده در صورت سود و زيان شناسايي مي شوند .

شناسايي هزينه آب ، برق و تلفن اسفند ماه كه قبوض مربوط در سال بعد وصول و پرداخت مي شوند ، كه براي اين گونه هزينه ها بايد ذخيره منظور نمود .

قابل ذكر است كه در ميان صورتهاي مالي اساسي ، تنها صورت جريان وجه نقد(كه اطلاعات مربوط به جريان هاي نقدي را ارائه مي كند )  بر مبناي نقدي تهيه مي شود .

 

 2- مطابق استاندارد شماره 3 حسابداري ايران با عنوان "درآمد عملياتي "  ، شرايط تحقق ( شناسائي ) درآمد ناشي از ارائه خدمات را نام برده و بطور خلاصه توضيح دهيد .

 زماني كه بتوان ما حصل معامله اي را كه متضمن ورود جريان هاي نقدي است را بگونه اي اتكا پذير اندازه گيري نمود ، درآمد قابل شناسايي خواهد بود .اما ما حصل معامله زماني به گونه اي اتكا پذير قابل اندازه گيري است كه كليه شرايط زير تحقق يافته باشند :

-جريان ورود منافع اقتصادي به درون واخد تجاري محتمل باشد .

-مبلغ درآمد بگونه اي اتكا پذير قابل اندازه گيري باشد .

-ميزان تكميل معامله بگونه اي اتكاپذير قابل اندازه گيري باشد .

-مخارجي كه در ارتباط با ارائه خدمات تحمل شده يا خواهد شد ،بگونه اي اتكا پذير قابل اندازه گيري باشد .

 

 3- منظور از رويدادهاي تعديلي و غير تعديلي به عنوان رويدادهاي پس از تاريخ ترازنامه چيست؟

رويدادهاي تعديلي : رويدادهاي تعديلي يعني اينكه شواهدي مبني بر شرايط موجود درتايخ ترازنامه فراهم مي آورد و مستلزم تغير ارقام قابل درج در صورتهاي مالي است

رويدادهاي غير تعديلي: اين دسته از رويدادها بيانگر شرايط ايجاد شده بعد از تاريخ ترازنامه هستند و بايد در يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي افشا شود

 

4- طبق استاندارد شماره 8 حسابداري ايران با عنوان " موجودي مواد و كالا " ، موجودي مواد و كالا را تعريف نموده و شش روش محاسبه موجودي ها و روش هاي پذيرفته شده عنوان شده در استاندارد را بيان نمائيد.

موجودي مواد و كالا به داراييهايي اطلاق مي شود كه :

-براي فروش در روال عادي عمليات در واحد نگهداري مي شود .

-بمنظور ساخت محصول يا ارائه خدمات در  فرايند توليد قرار مي گيرد .

-بمنظور ساخت محصول يا ارائه خدمات خريداري شده و نگهداري مي شود .

-ماهيت مصرفي دارد و بطور غير مستقيم در جهت فعاليت واحد مصرف مي شود .

-شش روش محاسبه بهاي تمام شده موجودي ها عبارتند از :

-اولين صادره از اولين وارده

-ميانگين موزون

-شناسايي وي‍‍ژه

-اولين صادره از آخرين وارده

-خرده فروشي

-موجودي پايه

و روش هاي مورد قبول عنوان شده در استاندارد 8 ، روش هاي اولين صادره از اولين وارده ، ميانگين موزون و شناسايي ويژه است و روش خرده فروشي زماني مورد قبول خواهد بود كه نتيجه به كار بردن آن با نتايج چهار روش ذكر شده مشابه باشد .

 

5- معيار تشخيص تعميرات اساسي در مورد دارائي هاي ثابت را توضيح دهيد  .

هزينه هاي انجام شده جهت تعميرات دارائيهاي ثابت به دو دسته تعميرات اساسي وتعميرات جزئي تقسيم مي شود.

تعميرات اساسي كه به حساب قيمت تمام شده دارائيهاي ثابت منظور مي گردد عبارتند از آن دسته از هزينه هاي انجام شده اي است كه معرف بهسازي دارائي هاي ثابت بوده و باعث افزايش منافع آتي موجود(بشرح زير) به ميزان بيش از برآورد قبلي گردد :

         الف) افزايش عمر مفيد دارائي

          ب) افزايش كارائي دارائي

          ج) بهبود اساسي در كيفيت بازدهي دارائي

ساير تعميرات دارائيهاي ثابت كه مشمول موارد فوق نباشد تعميرات جزئي تلقي مي گردد. اينگونه مخارج براي حفظ و نگهداري دارائي ثابت در شرايط عادي عملياتي انجام مي شود و در دوره وقوع بعنوان هزينه در حسابها ثبت مي گردد .

 

6- نحوه ثبت درآمد و هزينه هاي مربوط به سنوات گذشته در حستبداري تعهدي چگونه است ؟

می دانیم حساب های درآمد و هزینه از حساب های موقت بوده که در پایان هر سال باید  بسته شده تا سود وزیان دوره مشخص گردد .حال اگر در اثر اشتباه یا تغییر رویه (روش) حسابداری ( مثلا :تغییر روش از نقدی به تعهدی )، درآمد یا هزینه ای مربوط به سال گذشته نباید بعنوان درآمد و هزینه دوره جاری محسوب شود  بلکه در واقع تعدیل درآمد ها و هزینه های سال گذشته می باشد که منجر به تعدیل خالص دارایی های ابتدای دوره می شود . حال اگر  در  پایان سال گذشته صورت های مالی ارائه شده باشد ، باید صورت های مالی مقایسه ای سال قبل تجدید ارائه شوند در غیر این صورت باید اطلاعات ابتدای دوره تعدیل گردد

  

7- مجموعه وظايف اداره دفترداري در فرايند توليد يك سند حسابداري (در حالت تنظيم دستي اسناد ) در نرم افزار نظام نوين مالي ، را شرح دهيد .

1)تائيد يا حذف پيش نويس سند : پس از تنظيم پيش نويس سند ، امكان تائيد يا حذف سند مربوطه توسط مقام مجاز مشخص شده  وجود  خواهد داشت .

2)تائيد وصول مستندات : پس از طي كليه مراحل توليد يك سند حسابداري ، پيش از نهايي شدن آن ، اداره دفترداري مي بايست كليه اسناد و مداركي به استناد آنها سند حسابداري مربوط صادر شده است را رويت و در صورت كامل  بودن وصول مستندات را تائيد نمايد . بديهي است در صورت ناقص بودن مدارك  ،  اين تائيد انجام نگرفته و گزارش هاي مربوطه بمنظور پيگيري مدارك ارائه خواهد شد .

3)نهايي نمودن ،چاپ ، الصاق روكش سند با مستندات و بايگاني نمودن اسناد حسابداري  .

4)ارسال اسناد به دستگاه بالاتر در صورت لزوم .

 

8- با توجه به نحوه گردش عمليات در نرم افزار نظام نوين مالي ، چند وضعيت براي يك سند حسابداري در قسمت " مديريت وجوه " قابل پيش بيني است ؟ نام برده و دلايل خود را بيان نمائيد .

-تامين اعتبار  :در اين حالت تعهدي در حال شكل گرفتن است كه بنا بر الزامات قانوني مي بايست اعتبار آن وجود داشته و تامين شود . كه مي تواند عمليات پرداخت را به دنبال داشته باشد يا خير.

-تشخيص (ثبت كد)  اعتبار : در اين حالت ( كه غالبا در خريد هاي نسيه و معوقه به وقوع مي پيوندد ) ، تعهدي كه پيش از آن تامين اعتبار گشته ،  تعين و آماده پرداخت مي شود . از اين حالت نيز مي توان در پيگيري استفاده موجود ها و ارتباط آنها با اعتبار خريداري شده نيز  استفاده نمود و در پايان سال نيز تعيين نمود كه موجودي پايان سال از محل كدام اعتبارات است .

 

9- هدف از وجود يا عدم وجود گزينه " تغيير در روش " و همچنين انتخاب  " منابع " در قسمتهاي ايجاد سوابق كالا و اموال چيست ؟

به دليل اينكه روش حسابداري حاكم بر عمده دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور تا پايان سال 87 ، روش نقدي بوده و مانع از شناسايي بسياري از حساب ها به شكل واقعي خود شده اند (مانند : عدم شناسايي موجودي ها ،  اموال ، بدهكاران و بستانكاران و....) در نتيجه شناسايي و ايجاد سوابق اين اقلام از ابتداي سال جديد در اثر تغيير روش مستلزم اصلاح خالص دارايي هاي ابتداي دوره است كه انتخاب تغيير روش منتج به صدور سند تعديلات سنواتي ناشي از تغيير در رويه حسابداري مي شود  .

انتخاب منابع براي موجودي ها نيز در تشخيص و اصلاح خالص دارايي هاي ابتداي سال به تفكيك دولتي و شبه تجاري اثرگذار است .

 

10- در قسمت ايجاد سوابق اموال ، توضيح دهيد چرا پس از تعيين قيمت كارشناسي حالت متفاوتي نسبت به زمان وارد نمودن اطلاعات بهاي تمام شده يك نوع كالا  مشاهده مي شود ؟

زيرا زماني وجود كارشناس و قيمت گذاري اموال توجيه پذير است كه سوابق اموال در حال استفاده در دسترس  نمي باشد. برآورد كارشناس در مورد قيمت اموال و عمر مفيد باقي مانده آن ها خواهد بود . نكات زير قابل تذكر است :

-تاريخ كارشناسي به عنوان تاريخ بهره برداري اموال (تاريخ شروع محاسبه استهلاك ) در نظر گرفته مي شود .

-قيمت كارشناسي به عنوان قيمت جديد اموال در نظر گرفته شده و با اين قميت محاسبه استهلاك انجام مي پذيرد .

-عمر مفيد برآوردي كارشناس از اموال بيش از عمر مفيد اوليه آن مال نمي تواند باشد .

-اگرروش استهلاك دارايي مورد نظر ( با توجه به قلم مشابه در ماده 151 ق. م .م ) خط مستقيم باشد ، كارشناس عمر مفيد جديد برآوردي  و اگر روش نزولي باشد ، نرخ جديد را ارائه مي دهد . ( روش استهلاك قابل تغيير نيست .

11- تفاوت اصلي ميان روشهاي حسابداري نقدي و تعهدي را ذكر نمائيد ؟
در روش حسابداري نقدي رويداد مالي به هنگام دريافت / پرداخت در حسابها ثبت مي گردداما در روش حسابداري تعهدي رويداد مالي علاوه بر موقع  دريافت / پرداخت در هنگام ايجاد تعهد نيز ثبت مي شود.
در روش حسابداري نقدي هدف از تهيه صورتهاي مالي صرفاً ارائه اطلاعات در باره دريافت و پرداخت ها وجه نقد موسسه طي دوره مالي مي باشد  ليكن در روش حسابداري تعهدي ثمره غايي امكان پذير ساختن سنجش عملكرد سازمان و موسسه مي باشد كه اين كار را با شناسائي و اندازه گيري آثار مالي عمليات ، معاملات و رويدادهاي مالي در دوره تحق آنها به  انجام مي رساند. در اين روش اطلاعاتي در مورد دارائيها و بدهيها ي يك سازمان و تغييرات آن جمع آوري مي شود كه با حسابداري دريافت و پرداخت اين اطلاعات به هيچ وجه قابل تامين نمي باشد.


12- صورت مغايرت بانكي بايد توسط واحد صدور چك تهيه شود يا واحد صدور اسناد حسابداري چرا؟
هيچكدام  زيرا بدليل لزوم افزايش كنترلهاي داخلي ضروري است  صورت مغايرت بانكي  توسط يكي از كاركنان امور مالي به استثنائ اشخاصي  كه مسئوليت  صدور چك يا صدور سند حسابداري را دارند زير نظر مدير امور مالي تهيه شود .

13- انواع روشهاي نگهداري حساب موجودي  كالا  را با توجه به سرفصل حساب مربوطه ذكر نمائيد ؟
1- روش دائم با استفاده از سرفصل موجودي كالا ( طبقه بندي در سرفصل اقلام ترازنامه اي )
2- روش ادواري با استفاده از سرفصل خريد كالا  ( طبقه بندي در سرفصل اقلام سود وزيان  )

14- انواع طبقه بندي اقتصادي هزينه ها  را با توجه به سرفصل مربوطه ذكر نمائيد ؟
طبق دستورالعمل وزارت دارائي طبقه بندي اقتصادي هزينه ها در 7 فصل بشرح ذيل مي باشد:
1- هزينه هاي جبران خدمت كاركنان
2- استفاده از كالا وخدمات
3- هزينه هاي مالي و اجاره
4- يارانه
5- كمك هاي بلاعوض
6- رفاه اجتماعي
7- ساير هزينه ها

15- حداقل چهار نوع روش استهلاك را با ذكر  نحوه استهلاك نرم افزار بيان  نمائيد؟ 
1- روش خط مستقيم
2- روش نزولي مضاعف
3- روش مجموع سنوات
4- روش آحاد توليد
روش استهلاك نرم افزار بصورت مستقيم و 5 ساله مي باشد.

 

 -16انواع روشهاي نرخ گذاري كالاهاي صادره از انبار را با  توجه بهتاثير آن بر  اقلام سود وزيان و ترازنامه بيان نمائيد
1- روشفايفو
2- روش ميانگين موزون ( متحرك و ثابت)
3- 
ارزشيابي ويژه
روش هاي  فايفو و ارزشيابي ويژه باعث مي شود هزينه قيمت تمام شده ( اقلام سود وزياني ) وموجودي پايان دوره  ( اقلام ترازنامه اي ) بصورت واقعي نشان داده شود.

-17 هزينه تعميرات اساسي اموال به چه حسابي منظور مي گردد و مبنايتشخيص  اينكه هزينه هاي انجام شده، هزينه جزئي است يا هزينه تعميرات اساسي را نامببريد ؟
هزينه هاي انجام شده جهت تعميرات دارائيهاي ثابت به دو دستهتعميرات اساسي وتعميرات جزئي تقسيم مي شود.
تعميرات اساسي كه به حساب قيمت تمامشده دارائيهاي ثابت منظور مي گردد عبارتند از آن دسته از هزينه هاي انجام شده اياست كه معرف بهسازي دارائي هاي ثابت بوده و باعث افزايش منافع آتي موجود(بشرح زير) به ميزان بيش از برآورد قبلي گردد:
        
الف) افزايش عمر مفيددارائي
          ب) افزايش كارائي دارائي
          ج) بهبود اساسي در كيفيتبازدهي دارائي
ساير تعميرات دارائيهاي ثابت كه مشمول موارد فوق نباشد تعميراتجزئي تلقي مي گردد. اينگونه مخارج براي حفظ و نگهداري دارائي ثابت در شرايط عاديعملياتي انجام مي شود و در دوره وقوع بعنوان هزينه در حسابها ثبت مي گردد

-18 اجزائ مجموعه كامل صورتهاي مالي را طبق استانداردهاي حسابداري ايرانذكر نمائيد ؟ 
-4 تراز نامه
-5 صورت سود و زيان
-6 صورت سودوزيان جامع
-7 صورت جريان وجوه نقد
-8 يادداشتهاي توضيحي

- 19كنترلهايداخلي را با ذكر چهار  نمونه تعريف كنيد ؟  
مجموعه اي از فرآيندها ، روشها ، دستورالعملها و مقررات و موانع و...... كه به منظور حفاظت از دارائيها ، افزايش كارائي ، افزايش سود ،  كاهش هزينه، جلوگيري از تباني ، سرقت ،  كاهش بازده ، كاهش ضايعات و................ ........ تدوين مي گردد كنترلهاي داخلي مي نامند . براي مثال تقسيم كار و تفكيكوظايف ، استفاده از فرم هاي داراي سريال دار،  و نگهداري وجوه در گاو صندوق و كنترلورود و خروج افراد و كالا از جمله اين موارد است.

- 20واحد حسابداري مديريت را تعريف كنيد ؟
واحد حسابداريمديريت كه بخشي از سيستم اطلاعات مديريت هر سازمان را تشكيل ميدهد را مي توانفرآيند تشخيص ، اندازه گيري ، تجميع ، تجزيه تحليل ، تهيه و تفسير و ارائه اطلاعاتمالي مورد استفاده مديريت به منظور برنامه ريزي ، ارزيابي و كنترل عمليات يك سازمانتعريف كرد.
حسابداري مديريت ابزاري است جهت حصول اطمينان از استفاده بجا ومناسب منابع و برقراري سيستمي براي حساب دهي در مقابل ان . به بياني ساده حسابداريمديريت ، حسابداري فعاليتهاي برنامه ريزي ، كنترل و تصميم گيري يك سازمان است

-21 درامد عملياتي را تعريف كنيد ؟
درامد عملياتي عبارت استاز افزايش در حقوق صاحبان سرمايه به جزئ موارد مرتبط با اورده صاحبان سرمايه ،‌كهاز فعاليتهاي اصلي و مستمر واحدهاي تجاري ناشي شده باشد . و شامل موارد ذيل مي باشد:
1- 
فروش كالا
2- ارائه خدمات
3- استفاده ديگران از دارائيهاي واحدتجاري 

- 22رويدادهاي بعداز تاريخ ترازنامه را با ذكر انواع ان تعريف كنيد؟
رويدادهاي بعداز تاريخ ترازنامه رويدادهائي مطلوب و نامطلوبي است كهبين تاريخ ترازنامه و تاريخ تصويب صورتهاي مالي
رخ مي دهد. و به دوگروهرويدادهاي تعديلي و رويدادهاي غير تعديلي طبقه بندي مي گردد.
رويدادهاي تعديليمستلزم تغير ارقام قابل درج در صورتهاي مالي است
رويدادهاي غير تعديلي بايد دريادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي افشا شود.

 - 23طبقات جريانهاي نقدي در صورت جريان وجوه نقد را  نام ببريد ضمناًپرداخت نقدي طي دوره بابت مزاياي پايان خدمت كاركنان در صورت جريان وجوه نقد  تحتكدام سر فصل طبقه بندي مي گردد؟ 
طبق استاندارحسابداري شماره 2 ،جريانهاي نقدي در صورت جريان وجوه نقد در 5 طبقه بشرح ذيل طبقه بندي مي گردد:
1- 
فعاليتهاي عملياتي
2- بازده سرمايه گذاريها و سود پرداختي بابت تامينمالي
3- ماليات بر درآمد
4- فعاليتهاي سرمايه گذاري
5- فعاليتهاي تامينمالي
پرداخت نقدي طي دوره بابت مزاياي پايان خدمت كاركنان تحت سر فصل« فعاليتهاي عملياتي » طبقه بندي مي گردد

-24 تغير در عمر مفيد ، ارزش اسقاط و روش استهلاك دارائي ثابت مشهود آياتغيير در روش مي باشد ؟ اصولاً اثار تغير در روش چگونه در صورتهاي مالي منعكس ميشود؟
خير تغيرات مذكور تغير در برآورد است
تغير در روش از طريقاصلاح  و تعديل مانده حسابهاي اول دوره ذي ربط در صورتهاي مالي منعكس مي گردد.

-25 سود يا زيان ناشي از تسعير وجه نقد در صورت جريان وجه نقد چكونهارائه مي شود؟
 اين اقلام به عنوان يكي از عوامل تطبيق بين مانده اولدوره و پايان دوره وجه نقد در صورت حريان وجوه نقد  منعكس مي شود.

-27  نحوه ثبت اسناد درآمد و هزینه مربوط به سنوات گذشته در حسابداریتعهدی چگونه است؟
می دانیم حساب های درآمد و هزینه از حساب هایموقتبوده که در پایان هر سال باید  بسته شده تا سود وزیان دوره مشخص گردد .حال اگر دراثر اشتباه یا تغییر رویه (روش) حسابداری ( مثلا :تغییر روش از نقدی به تعهدی)،درآمد یا هزینه ای مربوط به سال گذشته نباید بعنوان درآمد و هزینه دوره جاری محسوبشود  بلکه در واقع تعدیل درآمد ها و هزینه های سال گذشته می باشد که منجر به تعدیلخالص دارایی های ابتدای دوره می شود . حال اگر  در  پایان سال گذشته صورت های مالیارائه شده باشد ، باید صورت های مالی مقایسه ای سال قبل تجدید ارائه شوند در غیراین صورت باید اطلاعات ابتدای دوره تعدیل گردد.

-28 حساب هاي مستقل را تعريف و نحوه برخورد نظام نوين مالي با حساب هايمستقل را بيان كنيد. 
ايجاد و نگهداري مجموعه حسابها ، با سر فصلهايجداگانه براي هريك از انواع منابع ومصارف فعاليتهاي مالي مرتبط با هم كه به منظورخاصي دريافت وپرداخت ميشوند كه به آن اصطلاحاً حسابهاي مستقل براي وجوه مستقل
مي گويند. به عبارت ديگر فعاليتهاي مالي مرتبط با هم كه داراي شرايط ذيل باشندتشكيل  حسابهاي مستقل براي  وجوه مستقل را مي دهند:

1) ازمنبع مالي خاصي تغذيه  مي شوند.
2) 
به صورت مجموعه حسابهاي جداگانه باسر فصلهاي مجزا از هم در دفاتر مالي ثبت و نگهداري مي شوند.
3) 
همواره بين سرفصلهاي حساب مربوط به هم توازن برقرارمي باشد.
4) 
منابع مربوط قابل مصرف درساير حسابهاي مستقل نمي باشند

لذا تفاوت حسابهاي مستقل با گروه حسابها در اين است كه گروه حساب منبع تامينمالي ندارد ولي حساب مستقل منبع تامين مالي دارد.
در نظام نوين مالي ضمن استفادهاز فهرست حسابهاي واحد ، براي ايجاد حساب هاي مستقل بجاي تكرار حسابهاي اصلي برايهر منابع وجوه از حسابهاي تفصيلي استفاده شده است لذا جهت رسيدن به تعريف وشرايطحساب مستقل، دركنار حسابهاي اصلي (گروه حسابها، حسابهاي كل ، معين ، جزء معين) حساب تفصيل (2)  تحت عنوان شناسه فعاليت  مورد استفاده قرار مي گيرد:
این حسابکه مهمترین ویژه گی نظام دفترداری  را تشکیل می دهد و امکان ردیابی و کنترل و اخذانواع گزارشهای بودجه ای ، برنامه ای و مالی و مدیریتی و امکان تفریغ بودجه رافراهم خواهد نمود از 7 لایه و  26 کاراکتر تشکیل شده است . این 26 کارکتر از اجزاءزیر تشکیل شده اند:  

 

نوع

فصل

ردیف متمرکز

برنامه / طرح

ردیفدستگاه

دوره

منابع

š

š

šššššš

šššššššš

šššššš

š

šš

1 رقم

1 رقم

6 رقم

8 رقم

6 رقم

2 رقم

2 رقم

شمول,...

2

129024

30303088

123800

88

12

 

فهرست  منابع :

 

ردیف

منابع

کد

توضیحات

1

عمومی هزینه ای

11

 

2

عمومی تملک دارایی های سرمایه ای

12

 

...

..........................

 

 

...

..........................

 

 

...

..........................

 

 

...

..........................

 

 

12

ساير منابع

99

 

 


   

- 29نحوه یستن حساب های موقت در نظام نوین مالی را تشریح کنید.
می دانیم حساب های موقت شامل حساب های درآمد تحقق یافته و هزینه هایتحمل شده هستند . لذا  این دو حساب را باید در دو گروه فعالیتهای دو لتی و شبهتجاری  طبقه بندی و سپس اقدام به بستن آن ها نمود .در فعالیتهای دولتی ،درآمد عبارتاست از " اعتبارات دریافتی از دولت "  که این حساب با  حساب " نغییر در خالصداراییها د دولتی بسته می شود یعنی  :
اعتبارات دریافتی از دولت – هزینهای(بدهکار) و تغییر در خالص داراییها ی دولتی (بستانکار ) می شوند .در مورد هزینههایی که از محل اعتبارات جاری متحمل شده اند نیز باید گفت که حساب تغییر در خالصدرایی های دولتی (بدهکار ) و حساب هزینه(بستانکار) خواهد  . مانده بستانکار حسابتغییر در خالص داراییهای دولتی بیانگر سود (افزایش در خالص دارایی های دولتی) ومانده بدهکار آن بیانگر زیان (کاهش در خالص دارایی های دولتی ) خواهد بود .افزایشیا کاهش خالص دارایی های دولتی ( سود یا زیان ناشی ار فعالیت های دولتی ) با حسابخالص دارایی های انباشته پاین سال دولتی بسته خواهد شد.
در فعالیت های شبهتجاری ، درآمد شبه تجاری معادل درآمد اختصاصی مرکز خواهد بود که با حساب تغییر درخالص دارایی ها ی شبه تجاری بسته خواهد شد .هزینه هاییکه به عنوان هزینه های شبهتجاری ظبقه بندی شده اند  ، با حساب تغییر در خالص دارایی های شبه تجاری بستهخواهند شد . مانده این حساب که بیانگر سود یا زیان ناشی از فعالیتهای شبه تجاری استبا حساب خالص دارایی های انباشته پایان سال بسته خواهد شد.

-30 نحوه ثبت هزینه های تحقق یافته که در سنوات آتی پرداخت می شود راتشریح کنید.
هزینه هایی که تحقق یافته اند و  قرار است در سال آتیپرداخت شوند را به دو گروه کلی می توان تفکیک نمود:
هزینه هایی که میزان مبلغو زمان آن  قطعی بوده  که در این حالت به حساب بستانکاران  خواهد رفت.
هزینههایی که میزان مبلغ و زمان آن قطعی نبوده وکه در این حالت باید به حساب ذخایر منظورشوند.
قابل ذکر است که در سال آتی و در  زمان تسویه بدهی مذکور ، از حساب هایفوق باید تصفیه شوند.

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.