اخبار

لیست اخبار صفحه :1
با خدمات آزمایشگاه‌های جامع تحقیقات دانشگاه آشنا شوید

با خدمات آزمایشگاه‌های جامع تحقیقات دانشگاه آشنا شوید

آزمایشگاه‌های جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خدمات تخصصی در زمینه مواد دارویی، علوم مرتبط با میکروسکوپ الکترونیک، ژنتیک و کشت سلولی به پژوهشگران ارایه می‌دهد.
1402/04/03 - 08:44